Difference between revisions of "Atruozan"

From CWS Planet
Jump to: navigation, search
(Consonants)
Line 12: Line 12:
 
|speakers      = ~10 million?
 
|speakers      = ~10 million?
 
|date          =  
 
|date          =  
|familycolor  = atruozan
+
|familycolor  = ystelo-atruozan
 
|fam1          = [[Atruozan]]
 
|fam1          = [[Atruozan]]
 
|ancestor4 =
 
|ancestor4 =

Revision as of 04:38, 15 November 2019

Atruozan
atrüozi
Pronunciation/a.t̪ry.o.z̪i/
Created byDzêta
Native speakers~10 million?  (no date)
Language family
Atruozan
  • Atruozan
Official status
Official language inTranslira, Nolcik
CWS codeDRE

Background

Phonology

Consonants

Bilabial Labio-dental Coronal Palatal Velar Uvular
Nasal m ɲ
Plosive p b t̪ d̪ k ɡ
Fricative f v θ s̪ z̪ [ɬ] ʃ
Affricate d͡z̪ k͡s̪ g͡z̪
Approximant l j ɥ w
Trill ʙ r ʀ

Vowels

Front Central Back
unrounded rounded
Close i y u
Close-mid e ẽ ø ø̃ o õ
Mid ɵ̞
Open-mid ɛ
Open a ɑ ɑ̃

Atruozan also has three oral diphthongs : /aɪ̯/, /oɪ̯/, /ɜʊ̯/; and one nasal diphthong : /aɪ̯̃/.

Phonotactics

Orthography

Grammar

Morphology

Syntax