Difference between revisions of "Dezaking"

From CWS Planet
Jump to: navigation, search
(Created page with " {{Infobox language |name = New Cobenan |altname = Madese |nativename = Köbënika Mëki or Mädika |pronunciation = /qobɛ̃n̪iqɑ̃ mɛqi/ or /mæd̪iqɑ/...")
 
Line 2: Line 2:
 
{{Infobox language
 
{{Infobox language
 
|name          = New Cobenan
 
|name          = New Cobenan
|altname      = Madese
+
|altname      = Dezaking
|nativename    = Köbënika Mëki or Mädika
+
|nativename    = Kòbènika Mèki or Dèsanika
|pronunciation = /qobɛ̃n̪iqɑ̃ mɛqi/ or /mæd̪iqɑ/
+
|pronunciation = /qobɛ̃n̪iqɑ̃ mɛqi/ or /d̪ɛs̟ɑ̃n̪iqɑ/
 
|states (state) = [[Rovenia]]
 
|states (state) = [[Rovenia]]
 
|region        =  
 
|region        =  
Line 18: Line 18:
 
|posteriori    =  
 
|posteriori    =  
 
|dia1          =  
 
|dia1          =  
|dialects      = New Miroz and New Evanese
+
|dialects      = Cobenan, Miroz, Evanese
 
|script        = Madim Script
 
|script        = Madim Script
 
|nation        = [[Rovenia]]
 
|nation        = [[Rovenia]]

Revision as of 00:54, 27 July 2017

New Cobenan
Dezaking
Kòbènika Mèki or Dèsanika
Pronunciation/qobɛ̃n̪iqɑ̃ mɛqi/ or /d̪ɛs̟ɑ̃n̪iqɑ/
Language family
Madim
  • New Cobenan
DialectsCobenan, Miroz, Evanese
Writing systemMadim Script
Official status
Official language inRovenia
CWS codeNCO

Background

Phonology

Consonants

Bilabial Labio-dental Dental Retroflex Palatal Velar Uvular Glottal Other
Nasal m n ɲ ɴ
Plosive p b t d c ɟ q ɢ ʔ
Fricative f v θ ð s̟ z̟ χ ɕ ʑ
Approximant ʋ j ɰ w ɥ
Lateral l χ͡l̪̊

Vowels

Front Near-front Central Near-back Back
Close i y ĩ ỹ ɯ u ɯ̃ ũ
Near-close ɪ ʏ ɪ̃ ʏ̃
Close-mid e ø ẽ ø̃ ɤ o ɤ̃ õ
Mid ə ə̃
Open-mid ɛ œ ɛ̃ œ̃
Near-open æ ɶ æ̃ ɶ̃
Open ɑ ɒ ɑ̃ ɒ̃

Phonotactics

Orthography

Grammar

Morphology

Syntax