Difference between revisions of "List of Lonish municipalities"

From CWS Planet
Jump to: navigation, search
Line 124: Line 124:
 
| [[Bediêl]]
 
| [[Bediêl]]
 
|-
 
|-
 +
| [[File:Bralata.png|100px|border|center]]
 +
| [[Brâlatâ]]
 
|
 
|
|
+
| Brâlatâ
 +
| 1028493
 +
| 2096.8
 +
| [[Hêlta]]
 +
|-
 +
| [[File:Buduarkog.png|100px|border|center]]
 +
| [[Buduârkôg]]
 +
|
 +
| Buduârkôg
 +
| 20189
 +
| 2238.8
 +
| [[Ûgaîl]]
 +
|-
 +
| [[File:Baltev hoto.png|100px|border|center]]
 +
| [[Bâltêv Hotô]]
 +
| Pôlē Öt'
 +
| Kârtukhôz
 +
| 388501
 +
| 81515.9
 +
| [[Bediêl]]
 +
|-
 +
| [[File:Baratov hinipol.png|100px|border|center]]
 +
| [[Bâratôv Hinipol]]
 +
| Barä Hinïpul
 +
| Hini
 +
| 75380
 +
| 28703.5
 +
| [[Rusîâ]]
 +
|-
 +
| [[File:Barkasas.png|100px|border|center]]
 +
| [[Bârkasâs]]
 +
| Bôrqaś'n
 +
| Bârkasâs
 +
| 340381
 +
| 45402.6
 +
| [[Gîdridê]]

Revision as of 19:28, 17 February 2017

Note: Work in progress

This list contains all municipalities in Lons, as well as the three administrative municipalities that form Alesia.

Flag Name Local Name Capital City Population Area (km2) District
Aglene.png
Aglenê Aqlën Aglenê 2230348 17233.8 Rusîâ
Asitav palu.png
Asitâv Pâluz Riklôk 33280 4218.6 Ûgaîl
Atabelo.png
Atâbelo Atâbelo 115802 2046.7 Estôn êt Odlîm
Abona dodeim.png
Âbonâ ân Dodeîm Dodepol 10360 1353.3 Estôn êt Odlîm
Alesiva.png
Âlesivâ Âlesiâ 3603029 1796.1 Vâlsiv
AlesiaFlag.png
Âlesiâ Drak Âlesiâ 779777 969.0 Vâlsiv
Alesia or.png
Âlesiâ Or Âlesiâ 1530484 885.5 Vâlsiv
Arbaev abon.png
Ârbâêv Âbonâ Ârbâlit 7058 2748.4 Estôn êt Odlîm
Arkhulas.png
Ârkhulâs Äulêś Ârlôn 10292 67974.4 Bediêl
Arkev tominov.png
Ârkêv Tominôv Tominôv 28090 4912.0 Estôn êt Odlîm
Asmalev avorven2.png
Âsmalêv Âvorven Aysmai Woorfen Âvorvêpol 312788 4469.3 Âvorven
Bimi.png
Bimi Pimii Bimi 496033 6499.2 Âvorven
Bluton.png
Blutôn Pluyton Blutôn 376389 12346.8 Bâran
Bretiev palu.png
Bretiêv Pâlu Brë'ē Päu Vitiselo 20548 9523.3 Bediêl
Bralata.png
Brâlatâ Brâlatâ 1028493 2096.8 Hêlta
Buduarkog.png
Buduârkôg Buduârkôg 20189 2238.8 Ûgaîl
Baltev hoto.png
Bâltêv Hotô Pôlē Öt' Kârtukhôz 388501 81515.9 Bediêl
Baratov hinipol.png
Bâratôv Hinipol Barä Hinïpul Hini 75380 28703.5 Rusîâ
Barkasas.png
Bârkasâs Bôrqaś'n Bârkasâs 340381 45402.6 Gîdridê