Difference between revisions of "List of currencies"

From CWS Planet
Jump to: navigation, search
Line 111: Line 111:
 
| Mokba, Telöre
 
| Mokba, Telöre
 
| 6, 72
 
| 6, 72
 +
|-
 +
| {{flag|Gavria}}
 +
| Drat
 +
| Δ
 +
| GVD
 +
| Netra, Guo, Bicju, Votra
 +
| 1/5, 10/1, 20/1, 100/1
 
|-
 
|-
 
| {{flag|Jaxukuk}}
 
| {{flag|Jaxukuk}}

Revision as of 05:27, 5 November 2015

This is a list of currencies used on Sahar. For currency conversion, use this page.

Please add your currency. If your country accepts more than one currency, add all of them.

Currencies
Country Currency Symbol Code Fractional unit Number to basic
 Achiyitqana Onni AQO Onniɥa, Paib 100, 10
Template:Country data Algador Qiren ʯ QRN Poyin 12
 Barradiwa Lösá ¤ BRD - -
 Bosato
Template:Country data Brilliania Rin Ʀ < Kr BRI Kara 100
Template:Country data Caesillania Gwtuch CSG
 Dhwer Jikve (Yekt) DHJ Mokba (Mukt), Telöre (Telur) 6, 72
 Dhwer Thpelk (Þpelk) Ꞇ, Þ DHT Knerg 100
 Edievia Paels EDP Oneg 100
 Fals Empire Vüüttinggi ƆЧ VUT Keffadd; Mafadd 5, 20
 Faźulavaz Nedźi FLN
Template:Country data Ġiwìrt Šamenkey Zoren Ƶ TSZ Eren 100
 Rugia Koróna kr KRN N/A N/A
Template:Country data Haraku
 Helsonia Jikve HLJ Mokba, Telöre 6, 72
 Gavria Drat Δ GVD Netra, Guo, Bicju, Votra 1/5, 10/1, 20/1, 100/1
 Jaxukuk Luven ɬ JAX n/a n/a
Template:Country data Laefevia Sênam ß SEN Essám (ʃ) 100
Template:Country data Lesidea
 Lhavres Kzeštukz º LHA N/A -
 Lons Lâstinûs LLS N/A N/A
 Mbamigi Nduu'e (D̃uuɂe) Ƌ or Nd. MIN Azu, Ndongu (D̃oŋu) 4, 128
 Ngutan Hotowo ʜ. NGH Hotowisis (ʜw.) 100
23x15px Nithalosia Zara NXZ N/A N/A
Template:Country data Ohkoria
 Requi Bi χ REB Dubi 12
 Riyana
 Sanmra
 Tuanmali
 Vadosia Vadosian Kunyz (Kunza) σ VKZ Mizit (Midit) 24
 Xynderland Crune (Krune) Ɋ < k XLK Cronning (Krönning) 100
 Yaxarhayut Guxëlösängä, (Unofficial) Guxëlö ǵ GOA Soguxëlö 12
 Yerlan Kaneun YRK Kane 12
 Yoan Aruhu Cimisap YAM N/A N/A
 Ythnandosia Ythnandosian Kunyz σ YKZ Mizit 24