List of currencies

From CWS Planet
Revision as of 21:19, 17 July 2017 by Rowe (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

This is a list of currencies used on Sahar. For currency conversion, use this page.

Please add your currency. If your country accepts more than one currency, add all of them.

Currencies
Country Currency Symbol Code Fractional unit Number to basic
 Achiyitqana Onni AQO Onniɥa, Paib 100, 10
Template:Country data Algador Qiren ʯ QRN Poyin 12
 Bavkïrak Tyar Ŧ TYR - -
 Barradiwa Lösá ¤ BRD - -
 Boroso Boro ฿ BOR Tien 100
 Dhwer Yekt DHY Mukt, Telur 6, 72
 Edievia Paels EDP Oneg 100
 Fals Empire vűt\iñgi (Vüüttinggi) v VUT Keffadd; Mifadd, Pafadd, Mafadd 2, 5, 10, 20
 Faźulavaz Nedźi FLN
 Fadalh Tadhac FTD
Itla Sife s JTS Krui 100
 Kauzia Kunza σ KNZ Mit 24
 Lhavres Kzeštukz º LHA N/A -
 Lons Lâstinûs LLS N/A N/A
 Mbamigi Azu Ƌ MIA
 Mlaken Cyom Ҩ MKC Kilon 20
 Mezka Mezkan Lån MAA Diåd
 Ngeyvger Keisayk 𝕂 NGK
 Norjihan Fagzamuz FGZ Fagzy 100
 Riyana
 Rovenia Vòda ա ROV Dòfi 1, 7, 14, 28, 42, 57, 72 (112, 76, 1212, 2412, 3612, 4912, 6012)
 Sanmra
 Siweihisseq Firum F SNF Sokaifrum/Sokai 100
Kúanta Bríshl BRI bríshlcu 50
 Tuanmali
 Vadesia
 Vemou Corone cr VCR N/A N/A
 Xynderland Crune (Krune) Ɋ < k XLK Cronning (Krönning) 100
 Yaxarhayut Guxëlösängä, (Unofficial) Guxëlö ǵ GOA Soguxëlö 12
 Yerlan Yerlanis Dollars.png (Yerlanis Kanér) $ YRK Kanér.png (Kane) 1, 3, 12, 72, 144 (112, 312, 1012, 6012, 10012)