Difference between revisions of "Nashaghan language"

From CWS Planet
Jump to: navigation, search
Line 64: Line 64:
 
|-
 
|-
 
! [[Shohuanese language|Shohuanese]]
 
! [[Shohuanese language|Shohuanese]]
| -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small>  || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small> || -<br /> <small>[]</small>
+
| jiv<br /> <small>[dʒiv]</small> || þanmaiv<br /> <small>[θænmæiv]</small> || malu<br /> <small>[mælu]</small>  || uvanjîv<br /> <small>[uvænʒjɨv]</small> || ag<br /> <small>[æg]</small> || gossoiv<br /> <small>[go̞sso̞iv]</small> || jig<br /> <small>[dʒig]</small> || vdezd<br /> <small>[vdɘzd]</small> || qunnîv<br /> <small>[ʁunnjɨv]</small> || cai<br /> <small>[ʃæi]</small> || dzi<br /> <small>[dzi]</small> || ûvar<br /> <small>[juvær]</small>
 
|-
 
|-
 
! [[Kaatian language|West Kaatian]]
 
! [[Kaatian language|West Kaatian]]

Revision as of 01:26, 24 May 2018

Nashaghan
Nashağan
. Nashağan .
Pronunciation[nɒʃæʁän]
RegionVaniua
Era13th–18th centuries
Language family
Early forms:
Proto-Vaniuan
  • Proto-Eastern Vaniuan
    • Kalkali (Tamiric)
      • Middle Koman
        • Nashaghan
DialectsWestern · Central · Eastern
Writing systemVarious scripts
CWS code
Nashaghan extension 1620.png
Sprachraum of the Nashaghan language throughout the Great Horde
  Western dialect
  Central dialect
  Eastern dialect
Comparison and Translation of the main varieties and other languages
English fire month new mother sister night nose three red yellow green horse
Western Nashaghan wo
[wo]
boh
[woh]
hajar / haj
[hɒdʒɒr]
mâshæ
[mɒːʃæ]
shan
[ʃɒ]
bôhd
[βoːð]
nîn / nîm
[nʲin]
mêza
[mʲæsä]
dəsh
[dəʃ]
shâda
[ʃɒːðä]
shêdan
[ʃəːðän]
wurəm
[wurəm]
Central Nashaghan wo
[wo]
bôh
[wuː]
hajar / haj
[hɒdʒɒr]
mâshæ
[mɒːʃɛ]
san
[sɒ]
bôhd
[βuːð]
nem
[nem]
mæza
[mæzä]
təz
[təz]
shaza
[ʃɒzä]
shəzan
[ʃəːzän]
wurəm
[wurəm]
Eastern Nashaghan wu
[wu]
bôh
[wuː]
hajj
[hɑdz]
mâshe
[mɑːʃe]
shan
[ʃɑ]
bôhd
[wuːð]
nem
[nem]
meza
[mezä]
təshe / dəshe
[tɯʃe]
shâda
[ʃɑːðä]
shêdan
[ʃɯːðän]
wurəm
[wurɯm]
Modern Koman wo
[βo]
boh
[βoh]
házar / haz
[hɒʷzɒr]
mâşe
[mɒːʂe̞]
şa
[ʂɒ]
bâhḍ
[βɒːð]
nîn / nîm
[nʲin]
mêza
[mʲe̞zä]
təṣe / dəşe
[təθe]
şâẓa / şâda
[ʂɒːðä]
şêḍan
[ʂəːðän]
wárəm
[βäʷrəm]
Balak vu / vuğas
[]
-
[]
yar
[]
báş
[]
son
[]
vud
[]
ném
[]
bezá
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
Vucheshian -
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
Shohuanese jiv
[dʒiv]
þanmaiv
[θænmæiv]
malu
[mælu]
uvanjîv
[uvænʒjɨv]
ag
[æg]
gossoiv
[go̞sso̞iv]
jig
[dʒig]
vdezd
[vdɘzd]
qunnîv
[ʁunnjɨv]
cai
[ʃæi]
dzi
[dzi]
ûvar
[juvær]
West Kaatian -
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]