Difference between revisions of "Nashaghan language"

From CWS Planet
Jump to: navigation, search
m
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Use dmy dates|date=May 2016}}
 
{{Infobox language
 
{{Infobox language
|name         = Nashaghan
+
| name             = Nashaghan
|altname       = Nâshağan
+
| nativename       = {{cs|DAD|. Nashağan .}}  
|nativename    = {{cs|DAD|. Nashağan .}}  
+
| altname          = Nâshağan
|pronunciation = [nɒʃæʁän]
+
| image            =  
|states (state) = [[Komania]]
+
| image_size      = 150px
|region        = Vaniua
+
|ethnicity =  
|era=13th–18th centuries
+
| imagecaption    =  
|latd  = | latm  = | latNS  = <!-- latitude degrees/minutes/direction -->
+
| states          =
|longd = | longm = | longEW =  <!-- longitude degrees/minutes/direction -->
+
| region          =  
|ethnicity    =  
+
| speakers        = ~55 million
|speakers2     = Evolved into modern [[Koman dialects]]
+
| date            = 2001 census – 2015
|date          = 2015-2017
+
| speakers2       =  
|familycolor   = vaniuan
+
| familycolor     = Vaniuan
|fam1          = [[Vaniuan]]
+
| fam1          = [[Vaniuan]]
|fam2          = [[Eastern Vaniuan]]
+
| fam2          = [[Eastern Vaniuan]]
|fam3          = [[Kalkalic]]
+
| fam3          = [[Kalkalic]]
|fam4         =  
+
| fam4             =  
 
|ancestor    =  Proto-Vaniuan
 
|ancestor    =  Proto-Vaniuan
 
|ancestor2      =  Proto-Eastern Vaniuan
 
|ancestor2      =  Proto-Eastern Vaniuan
Line 22: Line 23:
 
|ancestor4          = Middle Koman
 
|ancestor4          = Middle Koman
 
|ancestor5          =  
 
|ancestor5          =  
|posteriori    = no
+
| stand1          = [[Standard Koman | Hazarva]]
|dia1         =
+
| stand2          =
|dialects      = Western · Central · Eastern
+
| dia1             = [[Torosh dialect]]
|script       = Various scripts
+
| dia2            = [[Koman#Dialects|Koman dialects]]
|nation       =  
+
| script           = [[Vaniuan alphabet|Vaniuan]]<br />[[Najagh script]] ([[Komani alphabet]])<br />
|agency       =
+
| sign            =  
|iso3          =  
+
| nation           = {{flag|Komania}} <br /> <small> (as [[Standard Koman|Hazarva]], various dialects) </small> <br /> {{flag|Balakia}} <br /> <small> (as [[Toroshghani]]) </small><br/>{{flag|Gushlia}}<br/> <small> (as [[Marahi]], various dialects) </small> <br/>{{flag|Zinsha-Vogia}}<br/> <small> (as [[Nehir]], various dialects) </small>
|image        =  
+
| agency           = [[Koman National Agency]] (Hazarva, Komania);<br />[[?]] (Toroshghani, Balakia); <br />[[?]] (Mahari, Gushlia)
|imagesize    =  
+
| iso1            =  
|imagealt      =  
+
| iso2            =  
|imagecaption  =  
+
| lc1              =  
|imageheader  =  
+
| lc2              =  
|map           = Nashaghan extension 1620.png
+
| lingua          =  
 +
| glotto          =  
 +
| glottorefname    = Nashaghani
 +
| map             = Nashaghan extension 1620.png
 
|mapsize      = 200px
 
|mapsize      = 200px
|mapalt        =
+
| mapcaption       = {{center|Sprachraum of the Nashaghan language throughout the [[Great Horde]]}} {{Legend|#00be25|Western dialect}} {{Legend|#00841a|Central dialect}} {{Legend|#006413|Eastern dialect}}
|mapcaption   = {{center|Sprachraum of the Nashaghan language throughout the [[Great Horde]]}} {{Legend|#00be25|Western dialect}} {{Legend|#00841a|Central dialect}} {{Legend|#006413|Eastern dialect}}
+
| map2            =
 +
| mapcaption2      =
 +
| notice          = IPA
 
}}
 
}}
 +
 +
 +
==History==
 +
==Names==
 +
==Literature==
 +
==Official status==
 +
==Phonology==
 +
==Grammar==
 +
==Vocabulary==
 +
==Writing system==
 +
==Sample text==
 +
==See also==
  
 
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" class="wikitable"
 
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" class="wikitable"
Line 55: Line 73:
 
|-
 
|-
 
! [[Koman language|Modern Koman]]
 
! [[Koman language|Modern Koman]]
| wo<br /> <small>[βo]</small> || boh<br /> <small>[βoh]</small> || házar / haz<br /> <small>[hɒʷzɒr]</small>  || mâşe<br /> <small>[mɒːʂe̞]</small> || şa<br /> <small>[ʂɒ]</small> || bâhḍ<br /> <small>[βɒːð]</small> || nîn / nîm<br /> <small>[nʲin]</small> || mêza<br /> <small>[mʲe̞zä]</small> || təṣe / dəşe<br /> <small>[təθe]</small> || şâẓa / şâda<br /> <small>[ʂɒːðä]</small> || şêḍan<br /> <small>[ʂəːðän]</small> || wárəm<br /> <small>[βäʷrəm]</small>
+
| wo<br /> <small>[βo]</small> || boh<br /> <small>[βoh]</small> || hûzar / haz<br /> <small>[huːzɒr]</small>  || mâşe<br /> <small>[mɒːʂe̞]</small> || şa<br /> <small>[ʂɒ]</small> || bâhḍ<br /> <small>[βɒːð]</small> || nîn / nîm<br /> <small>[nʲin]</small> || mêza<br /> <small>[mʲe̞zä]</small> || təse / dəşe<br /> <small>[təse]</small> || şâza / şâda<br /> <small>[ʂɒːzä]</small> || şêzan<br /> <small>[ʂəːzän]</small> || wûrəm<br /> <small>[βuːrəm]</small>
 
|-
 
|-
 
! [[Balak language|Balak]]
 
! [[Balak language|Balak]]

Latest revision as of 19:10, 10 December 2018

Nashaghan
Nâshağan
. Nashağan .
Native speakers~55 million  (2001 census – 2015)
Language family
Early forms:
Proto-Vaniuan
  • Proto-Eastern Vaniuan
    • Kalkali (Tamiric)
      • Middle Koman
        • Nashaghan
Standard forms
Dialects
Writing systemVaniuan
Najagh script (Komani alphabet)
Official status
Official language in Komania
(as Hazarva, various dialects)
 Balakia
(as Toroshghani)
 Gushlia
(as Marahi, various dialects)
 Zinsha-Vogia
(as Nehir, various dialects)
Regulated byKoman National Agency (Hazarva, Komania);
? (Toroshghani, Balakia);
? (Mahari, Gushlia)
CWS code
Nashaghan extension 1620.png
Sprachraum of the Nashaghan language throughout the Great Horde
  Western dialect
  Central dialect
  Eastern dialect


History

Names

Literature

Official status

Phonology

Grammar

Vocabulary

Writing system

Sample text

See also

Comparison and Translation of the main varieties and other languages
English fire month new mother sister night nose three red yellow green horse
Western Nashaghan wo
[wo]
boh
[woh]
hajar / haj
[hɒdʒɒr]
mâshæ
[mɒːʃæ]
shan
[ʃɒ]
bôhd
[βoːð]
nîn / nîm
[nʲin]
mêza
[mʲæsä]
dəsh
[dəʃ]
shâda
[ʃɒːðä]
shêdan
[ʃəːðän]
wurəm
[wurəm]
Central Nashaghan wo
[wo]
bôh
[wuː]
hajar / haj
[hɒdʒɒr]
mâshæ
[mɒːʃɛ]
san
[sɒ]
bôhd
[βuːð]
nem
[nem]
mæza
[mæzä]
təz
[təz]
shaza
[ʃɒzä]
shəzan
[ʃəːzän]
wurəm
[wurəm]
Eastern Nashaghan wu
[wu]
bôh
[wuː]
hajj
[hɑdz]
mâshe
[mɑːʃe]
shan
[ʃɑ]
bôhd
[wuːð]
nem
[nem]
meza
[mezä]
təshe / dəshe
[tɯʃe]
shâda
[ʃɑːðä]
shêdan
[ʃɯːðän]
wurəm
[wurɯm]
Modern Koman wo
[βo]
boh
[βoh]
hûzar / haz
[huːzɒr]
mâşe
[mɒːʂe̞]
şa
[ʂɒ]
bâhḍ
[βɒːð]
nîn / nîm
[nʲin]
mêza
[mʲe̞zä]
təse / dəşe
[təse]
şâza / şâda
[ʂɒːzä]
şêzan
[ʂəːzän]
wûrəm
[βuːrəm]
Balak vu / vuğas
[vʊ] / [vʊɣɑs]
-
[]
yar
[jɑɾ]
báş
[baʃ]
son
[sɔn]
vud
[vʊd]
ném
[nem]
bezá
[bɛza]
tes
[tɛs]
-
[]
-
[]
virem
[vɪɾɛm]
West Kaatian vu / vukat
[βu] / [βukʌt]
-
[]
hanayü
[xʌnʌjɯ]
baje
[bʌʤɛ]
soŋ
[sɔŋ]
put
[put]
nèm
[nem]
béca
[bɛ́ʧa]
tüt
[tɯt]
-
[]
-
[]
vüyim
[βɯjim]
Vucheshian vo
[βɔ]
fağâ
[ɸɑʁʌ̽]
-
[]
maye
[mɑjɛ]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
tısı
[tɯ̽sɯ̽]
-
[]
-
[]
vuli
[βʊlɪ]
Northern Vucheshian
[vɒː]
fağā
[fɒɰɒː]
-
[]
mane
[mɒnə]
-
[]
-
[]
-
[]
-
[]
tiṣi
[tisi]
-
[]
-
[]
vuyēm
[vʉʝəːm]
Shohuanese jiv
[dʒiv]
þanmaiv
[θænmæiv]
malu
[mælu]
uvanjîv
[uvænʒjɨv]
ag
[æg]
gossoiv
[go̞sso̞iv]
jig
[dʒig]
vdezd
[vdɘzd]
qunnîv
[ʁunnjɨv]
cai
[ʃæi]
dzi
[dzi]
ûvar
[juvær]