Mañi calendar

From CWS Planet
Jump to navigation Jump to search

The Mañi calendar is a lunisolar calendar used by Quaxin Xun and many other cultures of southern Soltenna and northern Akulanen. It uses the sidereal year as its solar year, and inserts an intercalary month every 3 years to maintain synchronization. The calendar originated in pre-migration insular Mañi culture, around 1000 BCE. Mañic names are traditionally derived from the Mañi calendar. The Harish calendar is heavily influenced by the Mañi calendar.

Year numbering

While the Mañi calendar predates Mirèñą Zamřani's conquest of Quaxin Xun, years of the calendar are numbered starting at 563 BCE, the year of his conquest. For example, Gregorian calendar year 2021, from March 28 onward, corresponds to Mañi year 2584.

Months of the year

The months of the year of the Mañi calendar are as follows:

translation Mañi Ndxiixun Hlung Nichoh Awatese Manean Yashuhay Maypaw
1 canoe hàkmąŗał kwą¹rá²se² jakwarał jàcuą́uhtlà karał kmąraxo emáathashi akpázax
2 shark chiixichko chi²¹xí² xiixixok chístzi tixin xixixo shiishih chíxitsk
3 elephant zñąą̀ za²ñą¹³ sñaa zñą̂ zahang dyoą kingyáh dxáa
4 archer ŋòruyà ñąą̀nma ñą¹³mba³ ñạạnạ ñą̂u nayąnmanga ngoyoąmba ngyaangma ñáampa
5 potter's wheel řuukwa ru²¹qua² luukwa ácuú řuką řukva thuuha zúkwa
6 flute player ŋòruyà tirùkkoxał ti¹rú³ tirukkoxał tírùj tukoxąru ngotiruko kithu'oshah chírûkoxas
7 whirlpool waxkoxko wá²ko¹xe² waxkoxok guascsó wąxku vaxkoxo ashihoshih waxkóxk
8 butterfly pea flower ñįnnaàko ñį²nda¹³ ñịlạạkọ ñįndâ ningną yendako ngyinggáa ñiltáaw
9 cashew apple kułùhiko ku¹su³hi¹ kułujiko cúsùjí kułi kuxuyko hushuhi kúxíw
10 seabird liìyàmatexe, liìi lli¹³ya³mba¹te¹xe² liyihi llîmbátzé liyąmąte li matexe iyamákeshi ljamátéxe
11 Komodo dragon michèʼŗļani, michèni mbi²ché³la¹ michehelani mbitzèꞌrguá miteřą mixerřani míshe mtsêzán
12 barge łàakani sa³¹ka¹ łaakani tlǎcá łak xakani sháaha xáákán
foreigner ŋųnįŋ ŋų¹nį²́ ŋụlịị ŋų́nįuh nguning ngoneng húngih ŋóliw
foreigner 2 ŋųnįŋ rà ngoneng ra

These months are named after constellations of the Ngerupic zodiac.

Days in the month

Historically, the Mañi calendar assigns the number of days in the month on the fly, so that each month would begin on the full moon. As a result, almost every month had 29 or 30 days.

In modern days, astronomers convene every 8 years to set the month lengths for the following 8 years. This practice was put into place Canoe 1, 2388 (corresponds to April 3, 1825 in the Georgian calendar). The calendar for this set of 8 years can be found here. (This is a work in progress). Lengths of the months alternate between 29 and 30 days. As before, each new month must align with each full moon.

Synchronization with the solar year

The Mañi year starts the first time the full moon is in Hàkmąŗał Canoe. When the calendar was reformed in 2388, this occurred around the vernal equinox, and the wet season in southern Soltenna and northern Akulanen started in the month of Chiixichko Shark. Due to procession of the zodiac, the Mañi year currently starts around the same time as the beginning of the wet season, approximately a month after the vernal equinox. In order to keep the lunar cycle in sync with the (sidereal) solar year, 1 thirteenth intercalary month, Ŋųnįŋ (the foreigner), is inserted every third years after Łàakani Barge. However, on rare occasions, this thirteenth month is not enough to keep up with the procession of the sidereal year, so a fourteenth month Ŋųnįŋ rà (foreigner 2) will be added.

Days of the Week

Each month is exactly four weeks in length. Weeks 1, 2, 3, and 4 begin on the full moon, the third quarter, the new moon, and the first quarter respectively. Week length will therefore vary from six to nine day in length. Most last seven or eight days. The days of the week are named based on number (first day, second day, third day...).