Thargian language

From CWS Planet
(Redirected from Thargian)
Jump to: navigation, search
Thargian
tajggəj
Pronunciation/tɐjgːəj/
RegionAtsiq
Language family
Osveraali
  • Thargian
Early forms:
Proto-Osveraali
  • Greater Osveraali
    • Old Thargian
      • Thargian
CWS codeIRH


Classification

History

Phonology

Phonemes

Bilabial Labio-Dental Alveolar Retroflex Palatal Velar Glottal
Nasal m n ɳ ɲ ŋ ŋ:
Plosive p b t d ʈ ɖ k g k: g: ʔ
Fricative f v s z ʂ ʐ x ɣ x: ɣ: h
Affricate t͡s d͡z ʈʂ ɖʐ
Approximant ɻ j w
Lateral Approximant ɭ ʎ ʟ
Front Near-Front Central Near-Back Back
Close i ĩ y u ũ
Near-Close ɪ ɪ̃ ʏ ʊ ʊ̃
Close-Mid e ø o
Mid ə
Open-Mid ɛ ɛ̃ œ ɔ ɔ̃
Near-Open æ ɐ ɐ̃
Open a ɒ

Phonotactics

Morphology and syntax

Vocabulary

Writing and literature