Thargian language

From CWS Planet
Jump to: navigation, search
Thargian
tȁjǵàj
Pronunciation /tɐjg:əj/
Region Atsiq
Language family
Osveraali
  • Thargian
Early forms:
Proto-Osveraali
  • Greater Osveraali
    • Old Thargian
      • Thargian
CWS code IRH


Classification

History

Phonology

Phonemes

Bilabial Labio-Dental Alveolar Retroflex Palatal Velar Glottal
Nasal m m: n ɳ ɳʷ ɳ: ɳˠ ɲ ŋ ŋ:
Plosive p b t d ʈ ɖ k g k: g: ʔ
Fricative f v s z ʂ ʐ x ɣ x: ɣ: h
Affricate t͡s d͡z ʈʂ ɖʐ
Approximant ɻ ɻʷ ɻ: j w
Lateral Approximant ɭ ɭˠ ʎ ʟ ʟʷ
Front Near-Front Central Near-Back Back
Close i i: ĩ y u u: ũ
Near-Close ɪ ɪ̃ ʏ ʊ ʊ̃
Close-Mid e e: ø o o:
Mid ə
Open-Mid ɛ ɛ: ɛ̃ œ ɔ ɔ̃
Near-Open æ ɐ ɐ̃
Open a a: ɒ

Phonotactics

Morphology and syntax

Vocabulary

Writing and literature